Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Thông báo V/v tổ chức thi và chấm thi kết thúc kết thúc học phần bằng hình thức thi tiểu luận