Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Xã hội học và Công tác xã hội