Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường THPT Chuyên

Công văn hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Thông báo số 48/TB- UBND ngày 22/02/2022 về việc Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp.

Căn cứ Công văn số 796/BYT-MT ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức dạy, học trực tiếp; Công văn số 762/BYT-DP ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế về việc cách ly y tế đối với ca bệnh COVID-19 và các trường hợp tiếp xúc gần; Quyết định số 406/QĐ- BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung).

Để đảm bảo “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học khi tổ chức dạy, học trực tiếp, Sở Y tế (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh) cập nhật hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học khi tổ chức dạy, học trực tiếp.

Chi tiết cụ thể xem tại nội dung đính kèm sau:

NỘI DUNG CÔNG VĂN

Người đăng: Admin khối chuyên