Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Trường THPT Chuyên

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ VÀ TUYỂN CHỌN HỌC SINH THAM GIA NHÓM BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI, NĂM HỌC 2021 - 2022

      Căn cứ nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 của Khối THPT Chuyên, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký và tuyển chọn học sinh tham gia nhóm Bồi dưỡng Học sinh Giỏi (HSG)

  1. Mục đích

Phát hiện, lựa chọn, bồi dưỡng học sinh có đủ năng lực, phẩm chất tham gia nhóm Bồi dưỡng HSG chuẩn bị cho việc thành lập các đội tuyển dự Kỳ thi chọn Học sinh Giỏi Quốc gia và dự thi Olympic Quốc gia.

  1. Môn đăng ký

Toán học, Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học

  1. Đối tượng đăng ký

Học sinh có học lực năm học 2020 - 2021 đạt loại Khá trở lên;

Điểm trung bình của môn học mà học sinh đăng ký phải đạt kết quả từ 8,0 trở lên (riêng đối với môn Tin học, học sinh có thể sử dụng kết quả của môn Tin học hoặc môn Toán học).

Học sinh Khối 11 sử dụng kết quả lớp 10, Khối 10 sử dụng kết quả lớp 9 để đăng ký tham gia.

  1. Hình thức và thời gian đăng ký

Học sinh đăng ký theo đơn vị lớp (mẫu kèm theo thông báo), danh sách đăng ký gửi về Văn phòng Khối THPT Chuyên (qua cô Trần Kim Liễu) chậm nhất là 05/11/2021.

Giáo viên bộ môn trong quá trình giảng dạy phát hiện học sinh có năng lực, phẩm chất tốt, sau khi thông qua Bộ môn, có thể giới thiệu trực tiếp cho Ban Điều hành để xem xét đưa vào danh sách tuyển chọn.

  1. Về kế hoạch tuyển chọn học sinh

- Trên cơ sở danh sách đăng ký, Tổ Văn phòng kiểm tra thông tin đăng ký của học sinh, tập hợp danh sách, trình Ban Điều hành thông qua, và gửi cho các Khoa/Bộ môn liên quan (trước ngày 08/11/2021).

- Các Khoa/Bộ môn tiến hành kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh, tuyển chọn học sinh đáp ứng tốt các yêu cầu để lập nhóm Bồi dưỡng HSG.

- Các Khoa/Bộ môn cử giáo viên phụ trách nhóm Bồi dưỡng; lên kế hoạch bồi dưỡng (nội dung, thời lượng, giáo viên tham gia giảng dạy...); phối hợp với Tổ Văn phòng lên thời khóa biểu học tập.

- Thời hạn tuyển chọn, chốt danh sách và gửi kế hoạch cho BĐH: trước ngày 15/11/2021.

 

Trên đây là thông báo về việc đăng ký và tuyển chọn học sinh tham gia nhóm Bồi dưỡng Học sinh Giỏi của Trường năm học 2021 - 2022. Nhà trường đề nghị các Khoa/Bộ môn, các cán bộ, giáo viên liên quan và các em học sinh triển khai nghiêm túc các nội dung trên.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TRẦN NGỌC TUYỀN

Người đăng: Admin khối chuyên