Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Sinh học

Đào tạo Sau đại học

I. Thạc sĩ:

1. Sinh học thực nghiệm

2. Công nghệ sinh học

II. Tiến sĩ

1. Sinh lý học thực vật

2. Sinh lý học người & động vật

3. Công nghệ sinh học