Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Sinh học

Đào tạo đại học

1. Cử nhân Sinh học

2. Kỹ sư Công nghệ sinh học

3. Kỹ sư Kỹ thuật Sinh học