Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

Stt

Họ và tên cán bộ

Chức danh,  Học hàm, học vị

Bộ  môn

Lý lịch khoa học

1

Nguyễn Thế Phúc

GVC, TS

Triết học và Quản lý Nhà nước

Xem chi tiết

2

Trần Thị Hồng Minh

GVC, TS

Lịch sử Đảng và Tư tưởng HCM

Xem chi tiết

3

Nguyễn Việt Phương

GVC, TS

Triết học và Quản lý Nhà nước

Xem chi tiết

4

Hà Lê Dũng

GVC, ThS

Triết học và Quản lý Nhà nước

Xem chi tiết

5

Nguyễn Tiến Dũng

GVCC, PGS,TS

Triết học và Quản lý Nhà nước

Xem chi tiết

6

Hồ Minh Đồng

GVCC, TS

Triết học và Quản lý Nhà nước

Xem chi tiết

7

Đào Thế Đồng

GVC, ThS

Lịch sử Đảng và Tư tưởng HCM

Xem chi tiết

8

Trần Thị Giang

GV, ThS

 CNXHKH và Kinh tế chính trị

Xem chi tiết

9

Nguyễn Thị Thu Hà

GVC, ThS

Lịch sử Đảng và Tư tưởng HCM

Xem chi tiết

10

Nguyễn Thị Hiền

GVC, ThS

Lịch sử Đảng và Tư tưởng HCM

Xem chi tiết

11

Nguyễn Thị Hoa

GVC, TS

Lịch sử Đảng và Tư tưởng HCM

Xem chi tiết

12

Lê Viết Hùng

GV, TS

Lịch sử Đảng và Tư tưởng HCM

Xem chi tiết

13

Dư Thị Huyền

GVC, ThS

CNXHKH và Kinh tế chính trị

Xem chi tiết

14

Thái Thị Khương

GVC, TS

Triết học và Quản lý Nhà nước

Xem chi tiết

15

Ngô Đức Lập

GV, TS

Lịch sử Đảng và Tư tưởng HCM

Xem chi tiết

16

Lê Bình Phương Luân

GVC, ThS

 CNXHKH và Kinh tế chính trị

Xem chi tiết

17

Lâm Thái Bảo Ngân

GV, ThS

 CNXHKH và Kinh tế chính trị

Xem chi tiết

18

Hoàng Trần Như Ngọc

GV, TS

Lịch sử Đảng và Tư tưởng HCM

Xem chi tiết

19

Nguyễn Thị Phương

GVC, ThS

Triết học và Quản lý Nhà nước

Xem chi tiết

20

Đặng Nữ Hoàng Quyên

GV, ThS

Lịch sử Đảng và Tư tưởng HCM

Xem chi tiết

21

Nguyễn Thị Kiều Sương

GVC, ThS

Triết học và Quản lý Nhà nước

Xem chi tiết

22

Lê Như Thanh

GVC, TS

Triết học và Quản lý Nhà nước

Xem chi tiết

23

Nguyễn Thị Thắng

GVC, ThS

CNXHKH và Kinh tế chính trị

Xem chi tiết

24

Trần Thị Hà Trang

GV, ThS

 CNXHKH và Kinh tế chính trị

Xem chi tiết

25

Đào Thị Vinh

GV, ThS

CNXHKH và Kinh tế chính trị

Xem chi tiết

26

Nguyễn Thị Hoài Xuân

CV, ThS

Triết học và Quản lý Nhà nước