Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Lý luận chính trị

CƠ CẤU TỔ CHỨC

A. Chi ủy

1. Bí thư: TS. Nguyễn Thế Phúc

2. Phó bí thư: TS. Trần Thị Hồng Minh

3. Chi ủy viên: TS. Nguyễn Việt Phương; ThS. Hà Lê Dũng; ThS. Nguyễn Thị Thắng

B. Ban chủ nhiệm khoa

1. Trưởng khoa: TS. Nguyễn Thế Phúc

2. Phó trưởng khoa: TS. Trần Thị Hồng Minh

3. Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Việt Phương

C. BCH Công đoàn khoa:

1. Chủ tịch: ThS. Hà Lê Dũng

2. Phó chủ tịch: ThS. Nguyễn Thị Phương

3. Ủy viên: TS. Hoàng Trần Như Ngọc

D. BCH Liên chi đoàn và Chi đoàn cán bộ

1. Bí thư LCĐ: TS. Hoàng Trần Như Ngọc

2. Phó bí thư LCĐ: ThS. Lâm Thái Bảo Ngân

3. Bí thư Chi đoàn cán bộ: ThS. Nguyễn Thị Hoài Xuân

4. Phó bí thư Chi đoàn cán bộ: ThS. Lâm Thái Bảo Ngân

E. Các trợ lý của Khoa:

1. Trợ lý tổ chức: ThS. Lâm Thái Bảo Ngân

2. Trợ lý giáo vụ: ThS. Nguyễn Thị Phương; ThS. Nguyễn Thị Hoài Xuân

3. Trợ lý NCKH và Sau đại học: TS. Hoàng Trần Như Ngọc

4. Trợ lý đảm bảo chất lượng giáo dục: ThS. Hà Lê Dũng

F. Bộ môn Triết học và Quản lý nhà nước.

1. TS. Nguyễn Thế Phúc - Trưởng bộ môn

2. TS. Thái Thị Khương - Phó bộ môn

3. ThS. Hà Lê Dũng - Phó bộ môn

4. PGS. TS. Nguyễn Tiến Dũng

5. TS. Nguyễn Việt Phương

6. ThS. Nguyễn Thị Kiều Sương

7. ThS. Nguyễn Thị Phương

8. TS. Hồ Minh Đồng

9. TS. Lê Như Thanh

10. ThS. Nguyễn Thị Hoài Xuân

G. Bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học và Kinh tế chính trị.

1. ThS. Nguyễn Thị Thắng - Trưởng bộ môn

2. ThS. Lê Bình Phương Luân - Phó bộ môn

3. ThS. Trần Thị Giang

4. ThS. Trần Thị Hà Trang

5. ThS. Dư Thị Huyền

6. ThS. Lâm Thái Bảo Ngân

7. ThS. Đào Thị Vinh

H. Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

1. TS. Trần Thị Hồng Minh - Trưởng bộ môn

2. ThS. Nguyễn Thị Hiền - Phó bộ môn

3. ThS. Đào Thế Đồng - Phó bộ môn

4. TS. Ngô Đức Lập

5. TS. Hoàng Trần Như Ngọc

6. TS. Lê Viết Hùng

7. ThS. Đặng Nữ Hoàng Quyên

8. TS. Nguyễn Thị Hoa

9. ThS. Nguyễn Thị Thu Hà