Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức bổ sung theo chỉ tiêu năm 2022

Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế thông báo về việc tuyển dụng viên chức bổ sung theo chỉ tiêu năm 2022 cụ thể như sau (có các văn bản đính kèm):

Tải các văn bản đính kèm:

1. Toàn văn thông báo

2. Biểu mẫu kèm theo

Người đăng: Administrator
Được đăng ở: Website chính