Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục
Danh sách bài viết
1.

1. Quyết định thành lập hội đồng BĐCLGD Trường ĐHKH nhiệm kỳ 2019 -2024

Số: 817 /QĐ-ĐHKH  (Ban hành kèm theo QĐ số 817/QĐ-ĐHKH, ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học) xem văn bản tại đây

2.

2. Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐ BĐCLGD

Số: 824/QĐ-ĐHKH, Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 9 năm 2020  Xem văn bản tại đây

3.

3. Quy định chức năng nhiệm vụ và quyeenh hạn của HĐ BĐCLGD Trường ĐHKH

(Ban hành kèm theo quyết định số: 824 /QĐ-ĐHKH ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trường Trường Đại học Khoa học)  Xem văn bản tại đây

4.

4. Quyết định thành lập Mạng lưới BĐCLGD bên trong Trường ĐHKH nhiệm kỳ 2019-2024

  Số: 818 /QĐ-ĐHKH,   Thừa Thiên Huế, ngày 16  tháng 9 năm 2020  Xem văn bản tại đây

5.

5. Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Mạng lưới BĐCLGD bên trong Trường ĐHKH

Số: 825/QĐ-ĐHKH,  Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 9 năm 2020 Xem văn bản tại đây

 

6.

6. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Mang lưới BĐCLGD bên trong Trường ĐHKH

 (Ban hành kèm theo quyết định số: 825/QĐ-ĐHKH ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Hiệu trường trường Đại học Khoa học)  Xem văn bản tại đây