Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục
Danh sách bài viết
1.

1. Ban hành quy định tạm thời về quy trình xây dựng, thẩm định và công bố chuẩn đầu ra CTĐT trình độ ĐH tại ĐHH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1298/QĐ-ĐHH, ngày 02/10/2019 của Giám đốc Đại học Huế)  Xem văn bản tại đây

2.

2. Ban hành sổ tay ĐBCLGD Đại học Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1484/QĐ-ĐHH, ngày 14/11/2018 của Giám đốc Đại học Huế) Xem văn bản tại đây

3.

3. Hướng dẫn tổ chức đánh giá nội bộ chất lượng CTĐT tại Đại học Huế theo tiêu chuẩn của Bộ giáo dục và Đào tạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1356/QĐ-ĐHH, ngày 30/11/2017 của Giám đốc Đại học Huế) Xem  văn bản tại đây

4.

4. Kế hoạch ĐBCLGD của ĐHH giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1515QĐ-ĐHH, ngày 27/11/2015 của Giám đốc Đại học Huế) Xem văn bản tại đây.

5.

5. Quy định về Đảm bảo chất lượng giáo dục tại Đại Học Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 363/QĐ-ĐHH, ngày 01/4/2016 của Giám  đốc Đại Học Huế) Xem văn bản tại đây

6.

6. Quy định về Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng ĐBCLGD, Đại Học Huế

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1496/QĐ-ĐHH, ngày 25/11/2015 của Giám đốc Đại Học HuếXem văn bản tại đây

7.

7. Danh sách Hội đồng ĐBCLGD Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Tổ giúp việc Hội đồng

(Ban hành kèm theo Quyết định số 777/QĐ-ĐHH, ngày 25/7/2017 của Giám đốc Đại học HuếXem văn bản tại đây

8.

8. Kế hoạch Chiến lược phát triển Đại Học Huế giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến 2030

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1217/QĐ-ĐHH, ngày 28 /9/2016 của Giám đốc Đại học Huế) Xem văn bản tại đây