Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục
Danh sách bài viết
1.

1. Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục

(Chỉ thị số 2268/CT-BGDDT, ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)  Xem văn bản tại đây

2.

10. Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học

(Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐTXem văn bản tại đây

3.

2. Kết luận của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại công tác tuyển sinh 2019 và thực hiện luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật GD

(Thông báo số 879/TB-BGDĐT, ngày 22/08/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)  Xem văn bản tại đây

4.

3. Về việc đẩy mạnh chương trình bảo đảm và kiểm định chất lượng GDĐH, ĐHSP, TCSP

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2274/BGDĐT-QLCL, ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)  Xem văn bản tại đây

5.

4. Khảo sát công khai tình hình việc làm SVTN 2018

(Công văn số 3943/BGDĐT-GDĐH, ngày 31/8/2018 của Bộ trường Bộ giáo dục và Đào tạo)  Xem văn bản tại đây

6.

5. Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp 2017

(Công văn số 2919/GDĐT-GDĐH, ngày 10/7/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)  Xem văn bản tại đây

7.

6. Áp dụng cơ chế đặc thù đào tạo các ngành thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin trình độ Đại học

(Công văn số 5444/BGDĐT-GDĐH, ngày 16/11/2017 của Bộ giáo dục và Đào tạoXem văn bản tại đây

8.

7. Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Chương trình Đào tạo các trình độ giáo dục đại học

(Công văn số 1074/KTKĐCLGD -KĐĐH, ngày 28/6/2016 của Cục trưởng cục KT - KĐCLGDXem  văn bản tại đây

9.

8. Quy định tiêu chuẩn, phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục Đại học

(Quy định số 73/2015/NĐ-CP, ngày 08/9/2015 của Thủ tướng Chính Phủ)  Xem văn bản tại đây

10.

9. Quy định về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Đại học

(Thông tư số 12/2017/BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)  Xem văn bản tại đây