Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục
Danh sách bài viết
1.

Lịch thi

1. Lịch thi HKI -2018-2019       Xem tại đây

2. Lịch thi HKII -2018-2019      Xem tại đây