Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục
Danh sách bài viết
1.

Quy định chấm thi kết thúc học phần bậc đại học chính quy

(Ban hành kèm theo QĐ số:322/QĐ-ĐHKH ngày 12/12/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH) Xem văn bản tại đây

2.

Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần bậc đại học hệ chính quy

(Ban hành kèm theo QĐ số: 250/QĐ-ĐHKH, ngày 13/12/2013 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH) Xem văn bản tại đây   

3.

Quy định về tổ chức thi kết thúc học phần bậc đào tạo sau đại học

(Ban hành kèm theo QĐ số: 465/QĐ-ĐHKH, ngày 12/10/2015 của Hiệu trưởng Trường ĐHKH) Xem văn bản tại đây  

4.

Các biểu mẫu