Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục
Danh sách bài viết
1.

Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Đại học Huế

(Ban hành kèm theo QĐ số: 900/QĐ-ĐHH, ngày 23/8/2017 của Giám đốc Đại học Huế )   Xem văn bản tại đây