Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục
Báo cáo số liệu

1. số liệu thống kê năm 2024

1. Số liệu thống kê quý 1/2024 xem chi tết
2. Số liệu thống kê quý 2/2024  xem chi tết
3. Số liệu thống kê quý 3/2024 xem chi tết
4. Số liệu thống kê quý 4/2024  xem chi tết

2. số liệu thống kê năm 2023

1. Số liệu thống kê quý 1/2023 xem chi tết
2. Số liệu thống kê quý 2/2023  xem chi tết
3. Số liệu thống kê quý 3/2023  xem chi tết
4. Số liệu thống kê quý 4/2023  xem chi tết

3. số liệu thống kê năm 2022

1. Số liệu thống kê quý 1/2022 xem chi tết
2. Số liệu thống kê quý 2/2022  xem chi tết
3. Số liệu thống kê quý 3/2022  xem chi tết
4. Số liệu thống kê quý 4/2022  xem chi tết

4. số liệu thống kê năm 2021 

1. Số liệu thống kê quý 1/2021 xem chi tết
2. Số liệu thống kê quý 2/2021  xem chi tết
3. Số liệu thống kê quý 3/2021  xem chi tết
4. Số liệu thống kê quý 4/2021  xem chi tết