Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Thông báo Vv bổ sung, cập nhật đáp án và xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/đề thi kết thúc học phần bậc đào tạo đại học hệ chính quy, năm học 2019-2020

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục