Thông báo Vv bổ sung, cập nhật đáp án và xây dựng ngân hàng câu hỏi thi/đề thi kết thúc học phần bậc đào tạo đại học hệ chính quy, năm học 2019-2020


Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục (21-10-2019)

Các thông báo cũ hơn: