Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Kế hoạch khảo sát tình hình việc làm sinh viên tốt nghiệp năm 2018

(Kế hoạch số 211/KH-ĐHKH, ngày 16/9/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học)

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục
Được đăng ở: Website chính