Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Kết quả Phúc khảo bài thi kết thúc học phần - Học kỳ I, năm học 2023-2024

 
 

Sinh viên lưu ý:

♣ Đơn đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần nộp tại Phòng Khảo thí - ĐBCLGD

♣ Lệ phí cho mỗi đơn là 20.000đ/đơn. Nếu kết quả phúc khảo lệch so với điểm thi lần đầu, chậm nhất 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả phúc khảo, sinh viên đến nhận lại lệ phí phúc khảo tại đơn vị sinh viên đã nộp Đơn đề nghị phúc khảo.

♣ Kết quả phúc khảo là kết quả chính thức bài thi (dù cao hơn hay thấp hơn).

XEM KẾT QUẢ TẠI ĐÂY: * Kết quả phúc khảo học kỳ I, năm học 2023-2024

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục