Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Thông báo V/v góp ý cho Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học chu kỳ 2

Hội đồng tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2 thông báo đến các đơn vị, cán bộ, giảng viên về công tác lấy ý kiến góp ý cho Báo cáo tự đánh giá của Nhà trường. Cụ thể:

1. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC                Xem chi tiết

2. DANH MỤC MINH CHỨNG                                         Xem chi tiết

Đề nghị các đơn vị, cán bộ, giảng viên gửi góp ý về hội đồng tự đánh giá Trường (thông qua Phòng Khảo thí -BĐCLGD) bằng (định dạng Microsoft word) về địa chỉ email: phongktdbclgd@gmail.com, chậm nhất là 16h00 ngày 11/7/2023.

Trân trọng.

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục