Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Quy định Tổ chức thi và chấm thi

1.Công văn số 1912/QĐ -ĐHKH ngày 18 tháng 12 năm 2020         Xem chi tiết

(V/v Ban hành QĐ Tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần bậc đào tạo đại học hệ chính quy)

2. Công văn số 458/QĐ -ĐHKH ngày 08 tháng 6 năm 2020            Xem chi tiết

(QĐ Ban hành Quy định chấm thi kết thúc học phần bậc đại học hệ chính quy)

3. Công văn số 322/QĐ -ĐHKH ngày 12 tháng 12 năm 2017           Xem chi tiết

(QĐ Ban hành Quy định chấm thi kết thúc học phần bậc đại học hệ chính quy)

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục