Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Thông báo V/v cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Dự thảo Thông tư quy định Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

 

Tải file biểu mẫu tại đây

 - Phụ lục 1

- Phụ lục 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục