Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Thông báo về việc hướng dẫn ra đề thi kết thúc học phần bằng hình thức trắc nghiệm và tiểu luận

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục