Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Thông báo về việc Ban hành Quy định chấm thi kết thúc học phần bậc đại học hệ chính quy

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục