Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Cơ cấu tổ chức

 

Họ và tên, chức vụ

TS. Lê Văn Tường Lân

Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại: 0905.151.357

Email: lvtlan@yahoo.com

 

TS. Hoàng Đình Trung

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 0988.648.189

Email: hoangtrung_na_0208@yahoo.co

 

ThS. Nguyễn Thị Bích Thủy

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0366.212.234

Email: ntbthuy@yahoo.com

 

ThS. Võ Đăng Thùy Nhi

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0914.479.122

Email: vothuynhi@yahoo.com

 

ThS. Hồ Xuân Sang

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0988.900.311

Email: sanghohus@gmail.com

 

ThS. Nguyễn Văn Nhật Vũ

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0336.456.989

Email: nguyenvannhatvu@gmail.com

 

ThS. Hoàng Kỳ Sơn

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0984.818.084

Email: hoangkyson@gmail.com