Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Đào tạo Sau đại học

(Ban hành theo Quyết định số 366/QĐ-ĐHKH ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế)

1. Chức năng, nhiệm vụ chung của Phòng Đào tạo Sau đại học

1.1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý, điều hành các hoạt động đào tạo sau đại học của Nhà trường.

1.2. Nhiệm vụ

- Phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh và đào tạo sau đại học (SĐH) cho mỗi chuyên ngành, khoá học trên cơ sở đội ngũ giảng viên ở các khoa và nguồn lực của Nhà trường theo phân cấp của Đại học Huế.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng chương trình đào tạo cho các chuyên ngành SĐH theo phân cấp của Đại học Huế.

- Quản lý công tác giảng dạy, học tập hệ đào tạo sau đại học; xây dựng và theo dõi kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức thi, bảo vệ đề cương, bảo vệ luận văn, luận án, mời thỉnh giảng, bố trí phòng học, quản lý điểm thi, luận văn tốt nghiệp… Quản lý, cấp phát văn bằng tốt nghiệp và chứng chỉ đào tạo SĐH theo phân cấp.

- Xây dựng các văn bản để triển khai thực hiện các quy chế, quy định liên quan đến công tác đào tạo sau đại học của Nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác biên soạn giáo trình, bài giảng cho các chuyên ngành đào tạo; thành lập các Hội đồng thi, bảo vệ luận văn, luận án, công nhận tốt nghiệp và cấp các loại văn bằng theo phân cấp…

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị có nhu cầu xây dựng đề án liên kết, quản lý và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng SĐH theo đúng các quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đại học Huế.

- Phối hợp với Phòng TC – HC xây dựng kế hoạch và đề xuất điều động cán bộ thực hiện nhiệm vụ đào tạo SĐH.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức – Hành chính và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung công tác tổ chức Lễ khai giảng, Lễ tốt nghiệp hệ đào tạo SĐH của Trường theo phân công của Hiệu trưởng.

 1.3. Trưởng phòng Đào tạo sau đại học (hoặc Phó trưởng phòng được giao ký thay) thừa lệnh Hiệu trưởng ký giải quyết các công văn giấy tờ sau:

 - Thừa lệnh Hiệu trưởng ký các thông báo và các văn bản liên quan về đào tạo sau đại học như: xây dựng kế hoạch, thời khoá biểu, xác nhận bảng điểm, xác nhận thông tin liên quan trong công tác giảng dạy và học tập và quản lý học viên SĐH.

- Ký tắt các công văn, giấy tờ… thuộc chức năng đơn vị soạn thảo trước khi trình Hiệu trưởng ký ban hành. Ký xác nhận bảng điểm, giấy giới thiệu của học viên cao học, nghiên cứu sinh.

- Thừa lệnh Hiệu trưởng ký ban hành trong nội bộ Nhà trường các văn bản về hướng dẫn nghiệp vụ hoặc để triển khai thực hiện các công tác nói trên theo chức năng nhiệm vụ sau khi được Hiệu trưởng giao.