Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Đề cương ôn tập

II. Đề cương ôn tập

TT Ngành Chi tiết
TT Ngành Chi tiết
1 Công nghệ sinh học Tải file 13 Ngôn ngữ học Tải file
2 Công tác xã hội Tải file 14 Quản lý tài nguyên và môi trường Tải file
3 Dân tộc học Tải file 15 Quản lý văn hóa Tải file
4 Địa chất học Tải file 16 Quang học Tải file
5 Địa lý tài nguyên và môi trường Tải file 17 Sinh học thực nghiệm Tải file
6 Hóa học Tải file 18 Sinh học Tải file
7 Khoa học máy tính Tải file 19 Toán học Tải file
8 Khoa học môi trường Tải file 20 Toán ứng dụng Tải file
9 Kiến trúc Tải file 21 Triết học Tải file
10 Kỹ thuật địa chất Tải file 22 Văn học Tải file
11 Lịch sử thế giới Tải file 23 Vật lý chất rắn Tải file
12 Lịch sử Việt Nam Tải file 24 Quản lý công nghệ thông tin Tải file