Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Thời khóa biểu Cao học

LỊCH HỌC TRIẾT CHUNG KHÓA NĂM 2019 & 2020

Xem chi tiết tại đây

KHÓA 2020
Học kỳ 2, năm học 2020 - 2021
TT Ngành TKB Cập nhật
1 Quản lý tài nguyên và môi trường(A) Chi tiết 22/6/2021
2 Công nghệ sinh học Chi tiết 22/6/2021
3 Khoa học máy tính Chi tiết 06/10/2020
4 Quản lý văn hóa (A) Chi tiết 18/08/2021
5 Hóa học Chi tiết 06/7/2021
Học kỳ 1, năm học 2020 - 2021
TT Ngành TKB Cập nhật
1 a học Chi tiết 12/01/2021
2 Khoa học môi trường Chi tiết 05/03/2021
3 Văn học Chi tiết 31/03/2021
4 Kiến trúc Chi tiết 14/01/2021
5 Quản lý văn hóa (A) Chi tiết 24/11/2020
6 Khoa học máy tính Chi tiết 10/6/2020
7 Quản lý tài nguyên và môi trường (A) Chi tiết 29/6/2020
8 Công nghệ sinh học Chi tiết 18/01/2021
9 Vật lý chất rắn Chi tiết 20/01/2021
10 Công tác xã hội Chi tiết 22/01/2021
11 Quản lý văn hóa (B) Chi tiết 16/03/2021
12 Kỹ thuật địa chất Chi tiết 28/04/2021
13 Quản lý tài nguyên và môi trường (B) Chi tiết 29/6/2021
KHÓA 2019
Học kỳ 1, năm học 2020 - 2021
TT Ngành TKB Cập nhật
1 Triết học Chi tiết 07/10/2020
2 Công tác xã hội Chi tiết 23/11/2020
3 Khoa học môi trường Chi tiết 20/10/2020
4 Quản lý tài nguyên và môi trường Chi tiết 29/6/2020
5 Ngôn ngữ học Chi tiết 02/11/2020
6 Lý luận văn học Chi tiết 02/11/2020
7 Lịch sử Việt Nam Chi tiết 07/12/2020
8 Kỹ thuật địa chất Chi tiết 10/11/2020
9 Hóa lý thuyết và hóa lý Chi tiết 10/11/2020
10 Công nghệ sinh học Chi tiết 01/12/2020
11 Sinh học thực nghiệm Chi tiết 18/01/2021
Học kỳ 2, năm học 2019 - 2020
TT Ngành TKB Cập nhật
1 Công tác xã hội Chi tiết 12/8/2020
2 Hóa lý thuyết & Hóa lý Chi tiết 26/5/2020
3 Khoa học môi trường Chi tiết 26/5/2020
4 Kỹ thuật địa chất Chi tiết 26/5/2020
5 Lịch sử Việt Nam Chi tiết 17/6/2020
6 Lý luận văn học Chi tiết 26/5/2020
7 Ngôn ngữ học Chi tiết 26/5/2020
8 Sinh học thực nghiệm & Công nghệ sinh học Chi tiết 26/5/2020
9 Triết học Chi tiết 26/5/2020
10 Vật lý chất rắn Chi tiết 26/5/2020
11 Kiến trúc Chi tiết 22/6/2020