Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Đào tạo sau đại học

Biểu mẫu cao học

1. BIỂU MẪU HỌC TẬP

1.1. Đơn đăng ký bổ túc kiến thức

1.2. Đơn xin chuyển đổi chuyên ngành đào tạo

1.3. Đơn xin xác nhận học viên

1.4. Đơn xin miễn kinh phí đào tạo

1.5. Đơn xin miễn thi

1.6. Đơn xin thi lại

1.7. Đơn phúc khảo điểm thi

1.8. Đơn đăng ký học lại

1.9. Đơn xin tạm ngừng học

1.10. Đơn xin chỉnh sửa tên đề tài

1.11. Đơn đăng ký đề tài luận văn

1.12. Đơn xin cấp bảng điểm đào tạo

1.13. Đơn xin gia hạn thời gian bảo vệ luận văn

1.14. Đơn xin gia hạn thời gian học tập

1.15. Đơn xin cấp giấy xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo

2. BIỂU MẪU ĐÀO TẠO

2.1. Biên bản họp lớp

2.2. Biên bản thông qua đề cương

2.3. Biên bản xemina luận văn

2.4. Biên bản xử lý thi

2.5. Đề thi và đáp án

2.6. Đề xuất thỉnh giảng

2.7. Kế hoạch đào tạo

2.8. Biên bản chấm điểm QTHT

2.9. Biên bản thu bài Thực hành

2.10. Biên bản thu bài Tự luận

2.11. Biên bản thu bài Vấn đáp

3. BIỂU MẪU LUẬN VĂN

3.1 Đề cương luận văn Khoa học tự nhiên

3.2 Đề cương luận văn Khoa học xã hội

3.3 Luận văn Khoa học tự nhiên

3.4 Luận văn Khoa học xã hội

4. HỒ SƠ THỦ TỤC BẢO VỆ LUẬN VĂN

4.1. Phiếu giao nhận hồ sơ bảo vệ luận văn

4.2. Đơn xin bảo vệ luận văn

4.3. Lý lịch khoa học

4.4. Phiếu xác nhận trước bảo vệ luận văn

4.5. Phiếu xác nhận chỉnh sửa luận văn

4.6. Phiếu xác nhận thủ tục

4.7. Phiếu giao nhận hồ sơ cấp bằng

5. BIỂU MẪU HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN

5.1. Nhận xét giáo viên hướng dẫn

5.2. Nhận xét phản biện

5.3. Biên bản hội đồng chấm luận văn

5.4. Phiếu đánh giá luận văn

5.5. Biên bản họp ban kiểm phiếu