Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

(Theo Quyết định số 336/QĐ-ĐHKH ngày 16/06/2015 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Khoa học)

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường theo quy định hiện hành.

2. Nhiệm vụ

2.1 Công tác Khảo thí

 -  Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác khảo thí theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Đại học Huế và của Nhà trường.

 - Nghiên cứu tham mưu, đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học theo chương trình đào tạo của Nhà trường.

 - Tổ chức xây dựng và quản lý ngân hàng đề thi, câu hỏi thi của các kỳ thi kết thúc học phần cho bậc đào tạo đại học hệ chính quy trong Nhà trường

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong tổ chức, kiểm tra, giám sát các kỳ thi của Nhà trường tổ chức theo phân cấp của Đại học Huế.

- Tổ chức thi, chấm thi, quản lý bài thi kết thúc học phần cho bậc đào tạo đại học hệ chính quy trong Nhà trường

- Chuyển giao kết quả điểm thi của các kỳ thi kết thúc học phần bậc đào tạo đại học cho các đơn vị liên quan.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thi kết thúc học phần cho bậc đào tạo cao học trong Nhà trường và phối hợp với phòng Đào tạo sau đại học tổ chức thi kết thúc học phần đối với các lớp cao học ngoài Trường

- Làm đầu mối và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra công tác đánh giá điểm quá trình và chấm thi các kỳ thi kết thúc học phần cho bậc đào tạo đại học hệ chính quy trong Nhà trường.

2.2 Công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục

 - Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Đại học Huế.

- Tư vấn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục; phối hợp với các đơn vị liên quan trao đổi thông tin, kinh nghiệm và thực hiện hợp tác trong các lĩnh vực về Đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ về Đảm bảo chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục -  Đào tạo và Đại học Huế ủy quyền.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về Đảm bảo chất lượng giáo dục đại học cho đội ngũ giảng viên và chuyên viên các đơn vị liên quan của Trường.

- Làm đầu mối, tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai công tác tuyên truyền, quảng bá về công tác tuyển sinh đại học hàng năm của Nhà trường.

- Làm đầu mối, phối hợp với phòng Công tác học sinh, sinh viên và các đơn vị liên quan triển khai công tác khảo sát tình hình có việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp để phục vụ hoạt động của Nhà trường.