Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Cơ cấu tổ chức

 

TT

 Họ và tên,

Chức danh/chức vụ

Những nhiệm vụ công tác trực tiếp đảm nhận

 

GVC.ThS. Đỗ Diên

Trưởng phòng

Điện thoại: 0914.418.905

Email: dodien1263@gmail.com

 

* Công tác chuyên môn:

- Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục. 

- Lãnh đạo, quản lý, điều hành mọi mặt hoạt động theo quy định về chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

 * Công tác kiêm nhiệm:

- Trưởng ban Thanh tra nhân dân.

- Trưởng Đoàn kiểm tra Hành chính - Học chính.

- Giảng dạy tại Khoa Hóa học.

 

 

ThS. Nguyễn Mạnh Hà

Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0983.455.905

Email: manhhakls@gmail.com

 

* Công tác chuyên môn:

- Tập hợp, xây dựng các văn bản pháp quy về khảo thí.

- Tham mưu cho Trưởng phòng xây dựng và triển khai các kế hoạch về hoạt động khảo thí hàng năm.

- Rà soát CTĐT, lập kế hoạch xây dựng, bổ sung, điều chỉnh và nghiệm thu ngân hàng CHT/ĐT.

- Xử lý đề thi/đáp án từ Giảng viên.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát và xử lý các tình huống đặc biệt trong kỳ thi kết thúc học phần.

- Xây dựng và theo dõi kế hoạch bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị hàng năm.

* Công tác kiêm nhiệm:

- Bí thư Chi bộ.

- UVTVBCH Công đoàn Trường.

- Giảng dạy tại Khoa Lịch sử.

3

 

CN. Nguyễn Thị Minh Hằng

Chuyên viên

Điện thoại: 0932.484.186

Email: minhhang0602@gmail.com

* Công tác chuyên môn:

- Khảo sát ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

- Phân công cán bộ coi thi, CB điều hành thi.

- Thanh toán tài chính kỳ thi.

- Tham gia công tác tổ chức kỳ thi kết thúc học phần.

* Công tác kiêm nhiệm:

- Văn thư của đơn vị.

- Tổ trưởng Tổ Nữ công.

4

 

CN. Trần Quang Diệu

Chuyên viên

Điện thoại: 0886.303.456

Email: tranquangdieu85@gmail.com

* Công tác chuyên môn:

- Báo cáo 3 Công khai.

- Thu thập và quản lý cơ sở dữ liệu phục vụ Bảo đảm chất lượng giáo dục.

- Tham gia công tác xây dựng, bổ sung, điều chỉnh ngân hàng CHT/ĐT.

-  Chuẩn bị hồ sơ thi, in sao đề thi.

- Tham gia công tác tổ chức kỳ thi kết thúc học phần.

* Công tác kiêm nhiệm:

- Quản lý Website của đơn vị.

 


5

 

ThS. Hoàng Thị Thúy Phượng

Chuyên viên

Điện thoại: 0983.754.864

Email: thuyphuong6185@gmail.com

* Công tác chuyên môn:

- Khảo sát ý kiến phản hồi của SV, HV, NCS năm cuối về chất lượng toàn khóa học.

- Khảo sát ý kiến phản hồi của Nhà tuyển dụng về chất lượng SVTN.

- Khảo sát ý kiến phản hồi về mức độ đáp ứng của Thư viện, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ hỗ trợ...

- Thu nhận và lưu trữ đề thi từ Giảng viên.

- Bàn giao bài thi đã rọc phách cho Khoa.

- Tham gia công tác tổ chức kỳ thi kết thúc học phần.

 

6

 

ThS. Huỳnh Thị Kim Yến

Chuyên viên

Điện thoại: 0946.688.101

Email: ymhgeo@gmail.com

* Công tác chuyên môn:

- Tập hợp, xây dựng các văn bản pháp quy về bảo đảm chất lượng giáo dục.

- Tham mưu cho Trưởng phòng xây dựng và triển khai các kế hoạch về hoạt động bảo đảm chất lượng hàng năm và kiểm định chất lượng định kỳ.

- Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.

- Quản lý và khai thác ngân hàng CHT/ĐT.

- Tham gia công tác tổ chức kỳ thi kết thúc học phần.

* Công tác kiêm nhiệm:

- Tổ trưởng Tổ Công đoàn.

 

7

CN. Trương Thị Diệu Hiền

Chuyên viên

Điện thoại: 0917.857.360

Email: dieuhien1181@gmail.com

 

* Công tác chuyên môn:

- Nhận biên bản chấm thi từ Khoa. Bàn giao điểm thi cho phòng ĐTĐH&CTSV. Quản lý điểm thi.

- Nhận đơn phúc khảo. Bàn giao kết quả phúc khảo cho phòng ĐTĐH&CTSV. Quản lý phúc khảo.

- Tham gia công tác tổ chức kỳ thi kết thúc học phần.