Thông báo

Đề xuất nhiệm vụ thuộc các Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030

Kính gửi các đơn vị,

Thực hiện Thông báo số 97/TB-BKHCN ngày 11/01/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ và theo công văn số 120/ĐHH-KHCNQHQT của Đại học Huế về việc kêu gọi đề xuất nhiệm vụ thuộc các Chương trình KH&CN cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2030, nay Nhà trường kính sao chuyển các nội dung liên quan, đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho các nhà khoa học có các đề xuất nhiệm vụ theo hướng dẫn tại Thông báo số 97/TB-BKHCN (đính kèm).

Hồ sơ đề xuất nhiệm vụ gồm: Công văn của đơn vị, bảng tổng hợp danh mục đề xuất và các phiếu đề xuất (file word và bản cứng có chữ ký) theo Mẫu B1-ĐXĐH và mẫu A1-ĐXNV ban hành kèm theo Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước gửi về Trường (qua Phòng KHCN & HTQT) trước ngày 31/01/2024.

TẢI TOÀN VĂN THÔNG BÁO SỐ 97 CỦA BỘ KH&CN

Người đăng: Administrator

Thông tin tuyển sinh

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh và nộp hồ sơ

Chương trình ERASMUS+

Phát triển chương trình đào tạo Thạc sĩ Sinh thái nông nghiệp