Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Khoa Hóa học

THÔNG BÁO VỀ BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ

Tên đề tài: TÍNH TOÁN CÂN BẰNG LỎNG HƠI CỦA Ar, N2, Cl2, CO BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LƯỢNG TỬ VÀ MÔ PHỎNG TOÀN CỤC MONTE CARLO
Người trình bày: NCS. NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC
Địa điểm: HỘI TRƯỜNG SỐ 04 Lê Lợi, TP Huế
Thời gian: 14g00 ngày 22 tháng 05 năm 2020 Kính mời các Thầy Cô và cá nhân quan tâm tham dự.
Người đăng: Khoa Hóa học