Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục

Kết quả Phúc khảo bài thi kết thúc học phần - Học kỳ I, năm học 2019-2020

Sinh viên lưu ý:

♣ Đơn đề nghị phúc khảo bài thi kết thúc học phần nộp tại:

- Phòng Khảo thí - ĐBCLGD: Đối với các học phần thuộc các khoa: Lý luận chính trị, Công nghệ thông tin, Toán, Báo chí - TT, Công tác xã hội.

- Văn phòng Khoa quản lý học phần: Đối với các học phần còn lại.

♣ Lệ phí cho mỗi đơn là 20.000đ/đơn và sẽ được trả lại nếu kết quả phúc khảo khác kết quả chấm lần đầu. 

♣ Kết quả phúc khảo là kết quả chính thức bài thi (dù cao hơn hay thấp hơn).

XEM KẾT QUẢ PHÚC KHẢO TẠI ĐÂY 

Người đăng: Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục